REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

2023-07-17

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COLEGIULUI NAŢIONAL „MÁRTON ÁRON” MIERCUREA- CIUC

Aprobat de Consiliul de Administrație la ședința din data de 12 noiembrie 2014, revizuit în ședințele din data de 15 septembrie 2017și 17.09.2018;text actualizat în decembrie 2022 conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 4.183 din 4 iulie 2022

 

Partea I. Bazele funcționării și organizării activității școlare

Capitolul I. Condițiile funcționării. Organizarea activității școlare

A) Condițiile de funcționare;

B) Definirea cadrului legislativ de funcţionare a școlii;

C) Formele organizatorice de bază;

D) Principiile de bază ale comunității școlare.

Capitolul II. Conducerea școlii

A) Conducerea și organigrama școlii;

B) Conducerea operativă; atribuțiile Direcțiunii;

C) Conducerea colectivă; atribuțiile Consiliului de Administrație.

Partea a II-a: Principiile de bază ale ordinii școlare

Capitolul III. Drepturile elevilor

A) Calitatea de elev;

B) Drepturile individuale și colective ale elevilor;

C) Consiliul Școlar al Elevilor;

D) Reguli care asigură drepturile elevilor și ale Consiliului Școlar al Elevilor.

Capitolul IV. Măsurarea, evaluarea și notarea randamentului elevilor

A) Scara de notare;

B) Acordarea, numărul și frecvența notelor;

C) Conținutul notelor. Criterii de performanță;

D) Scopurile măsurării, evaluării și notării;

E) Evaluarea diferențiată în funcție de disciplină și de profilul clasei.

Capitolul V. Comportamentul elevilor și disciplina școlară

A) Evaluarea și consecințele comportamentului elevilor;

B) Stabilirea notei la purtare, sancțiuni aplicate elevilor;

C) Îndeplinirea obligațiilor de învățare;

D) Respectarea ordinii interioare a școlii;

E) Comportamentul inadecvat și urmările acestuia;

F) Reguli de comportament, prevenirea conflictelor cauzate de diferențe de valori.

Capitolul VI. Aspecte legate de imaginea școlii

A) Serbări și programe școlare;

B) Reglementarea unor aspecte practice.

Partea a III-a Activitatea cadrelor didactice și a angajaților

Capitolul VII. Activitatea cadrelor didactice și a colectivului de profesori

A) Atribuțiile profesorului de specialitate;

B) Catedrele și comisiile metodice;

C) Activitatatea de dirigenție;

D) Consiliul Profesoral.

Capitolul VIII. Gestiune, administrare, dezvoltare-întreținere

A) Atribuțiile secretariatului și ale contabilității;

B) Atribuțiile administratorului școlii.

Partea a IV-a: Relația dintre școală și părinți

Capitolul IX. Contract de colaborare între școală și Consiliul Reprezentativ al Părinților

A) Obligațiile Direcțiunii Colegiului Naţional „Márton Áron”;

B) Acordul de parteneriat pentru educație;

C) Obligațiile Consiliului Reprezentativ al Părinților pe nivel de clasă și la nivel școlar.

Capitolul X. Măsuri concrete de asigurare a securităţii elevilor în școală

Dispoziții finale

 

Partea I.

Bazele funcționării și organizării activității școlare

Capitolul I.

Condițiile funcționării. Organizarea activității școlare

 

A) Condițiile de funcționare

B) Definirea cadrului legislativ de funcţionare a școlii

C) Formele organizatorice de bază

D) Principiile de bază ale comunității școlare

 

A) Condițiile de funcționare

 1. Numele și sediul școlii: Colegiul Naţional „Márton Áron”, Miercurea Ciuc, strada Márton Áron, nr. 80;
 2. Situația juridică a școlii: persoană juridică, instituțiecu buget propriu;
 3. Finanțatorulinstituției: Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, respectiv statul român prin Ministerul Educației Naționale;
 4. Organul de îndrumare și control: Inspectoratul Școlar Județean Harghita, cu atribuții de coordonare și control;
 5. Patrimoniul instituției: obiectele de inventar aflate în registrele de inventar, respectiv instrumentele de plată asigurate de bugetul anual. Obiectele menționate constituie patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc. Finanțatorul asigură dreptul de folosință;
 6. Activitatea, atribuțiile și coordonarea instituției se desfășoară conform legislației în vigoare;
 7. Numărul angajaților, al profesorilor și al claselor instituției este stabilită pe baza reglementărilor legislative și depinde de aprobarea finanțatorului.

 

B) Definirea cadrului legislativ de funcţionare al Colegiului Naţional „Márton Áron”

 1. Colegiul Naţional „Márton Áron” din Miercurea Ciuc este unitate cu personalitate juridică, cu clasele IX-XII, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale şi acţionează pentru realizarea obiectivelor educaţionale din învăţământul preuniversitar.
 2. Activitatea Colegiului Naţional „Márton Áron”din Miercurea Ciuc se desfăşoară în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 4.183 din 4 iulie 2022,  ,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 6 iulie 2022, Statutului Elevului, aprobat prin OMEN nr.4742/10.08.2016,în conformitate cuprevederileLegii nr. 272/2004cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului,cu  Codul Muncii, modificat şi completat prin Legea nr.11/2011, prevederile Legii nr.87 privind asigurarea calităţii în educaţie , precumşi prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale incidente.
 3. Structura organizatorică a Colegiului Naţional „Márton Áron”din Miercurea Ciuc

Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, unitatea de învăţământ îşi organizează activitatea după cum urmează:

 • Consiliul de Administraţie
 • Consiliul Profesoral
 • director
 • director adjunct
 • catedrele şi comisiile metodice
 • personal didactic auxiliar:
  • secretar-șef, secretar
  • administrator financiar/ contabil-șef
  • administrator de patrimoniu
  • administrator rețea/ inginer de sistem
  • bibliotecar
  • laborant
 •  personal nedidactic

Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei persoane sunt prevăzute prin fişa postului, iar componenţa şi funcţionarea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral se reglementează pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 4.183 din 4 iulie 2022.

 1. Organizarea programului de lucru al şcolii:

a) Orele de curs se desfăşoară între orele 7.30-14.30, iar activităţile formaţiunilor sportive şi ale ansamblului coral între orele 13, 30 şi 17, 30.

b) Pauzele sunt de 10 minute, iar pauza mare de 20 de minute, între orele 10.20-10.40

c) În situații excepționale (sărbători școlare, religioase, Zilele Școlii, vizita unor personalități cunoscute, alte situații) poate fi adoptat un program de lucru scurt (între orele 7.30-12), aprobat de Consiliul de Administrație și de Inspectoratul Școlar Județean Harghita, cu ore de 30 de minute și pauze de 10 minute.

 

C) Formele organizatorice de bază

 1. Instituția poate aduce decizii autonome legate de organizarea și funcționarea acesteia, în cazul în care aceste decizii nu sunt reglementate a fi în alte atribuții.
 2. Reglementare internă: ordinea interioară a instituției este reglementată de trei documente: Planul de Dezvoltare Instituțională, ROF și contractele individuale de muncă împreună cu fișele postului.
 3. Unitatea de bază a activității școlare este clasa. Colectivul clasei este alcătuit din elevi, părinți și profesori, coordonat de către diriginte.
 4. Colectivele de muncă ale cadrelor didactice:

a) consiliul profesoral;

b) consiliul clasei (colectivul de profesori dintr-o clasă);

c) catedrele și comisiile metodice.

 1. Colectivele profesionale ale cadrelor didactice din cadrul aceleiași discipline sau discipline apropiate formează catedrele și comisiile metodice. În instituția noastră funcționează următoarele catedre și comisii metodice:
 2. limba și literatura maghiară;
 3. limba și literatura română;
 4. limbi străine;
 5. științe ale naturii (fizică, chimie, biologie, educație fizică și sport);
 6. matematică și informatică;
 7. științele sociale (geografie, istorie, filozofie, psihologie, logică, economie, religie, arte plastice, educație muzicală);
 8. Purtătorii majori de interese:

a) Sindicatul;

b) Consiliul Reprezentativ al Părinților;

c) Consiliul Școlar al Elevilor

 

D) Principiile de bază ale comunității școlare

 1. Comunitatea școlară este alcătuită din trei părți care colaborează: elevi, părinți și cadrele didactice (împreună cu ceilalți angajați).
 2. Activitatea eficientă școlară este asigurată de respectarea următoarelor principii:

a) evidențierea rolului pozitiv al școlii (școala este o instituție utilă și importantă care ocrotește elevii, echilibrând efectele negative ale societății).

b) actantul principal al vieții școlare este elevul;

c) fermitate (scopul de bază al școlii este dezvoltarea personalității elevului, predarea cunoștințelor adecvate în vederea dezvoltării capacităților și a competențelor acestuia);

d) recunoașterea intereselor comune;

e) atitudinea responsabilă a celor trei părți în mod egal;

f) respectarea legalității;

g) recunoașterea necesității colaborării din cauza interdependenței;

h) respectarea democrației școlare;

i) sarcina de bază a școlii este instruirea și educarea (crearea, păstrarea și transmiterea valorilor).

 1. Organul decizional al școlii este Consiliul de Administrație, compus din părți care colaborează (reprezentanții părinților, ai cadrelor didactice și ai elevilor).

 

 

 

 

 

Capitolul II.

Conducerea școlii

 

A) Conducerea și organigrama școlii;

B) Conducerea operativă; atribuțiile Direcțiunii;

C) Conducerea colectivă; atribuțiile Consiliului de Administrație.

 

A) Conducerea și organigrama școlii

 1. Managerul școlii este directorul care își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare și conform celor cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare. Durata numirii lui depinde de metodologia aferentă legislației în vigoare. În absența directorului, toate atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct, numit pe baza aceleiași metodologii ca directorul.
 2. Colectivul școlar va fi anunțat la începutul anului școlar despre atribuțiile directorului și ale directorului adjunct (în continuare ale Direcțiunii) și despre împărțirea sarcinilor acestora.
 3. Direcțiunea este susținută și ajutată de către cadre de conducere de nivel mediu, așa cum urmează:

a) șefii de catedră și de comisii metodice;

b) diriginții;

c) secretarul-șef;

d) contabilul-șef;

e) administratorul.

 1. Aceste cadre de conducere de nivel mediu sunt subordonate în mod direct și exclusiv Direcțiunii. Raporturile dintre ele este de coordonare.
 2. Se află în relație de subordonare directă față de Direcțiune: bibliotecarul, inginerul de sistem, psihologul(consilierul) școlar, laborantul.
 3. Șefii de catedră și de comisii metodice coordonează activitatea cadrelor didactice din catedră/comisie metodică și a laborantelor (acolo unde e cazul).
 4. Diriginții coordonează colectivele claselor, armonizează consilul clasei și părinții elevilor.
 5. Secretarului-șef i se subordonează: secretarul, contabilului-șef, casierul, tehnicianul.
 6. Subordonații administratorului sunt: personalul nedidactic (femeile de serviciu, muncitorii, fochiștii și portarii).
 7. Numirea cadrelor de conducere de nivel mediu:

a) diriginții sunt numiți și eliberați din funcție de Direcțiune. Ei sunt numiți, de obicei, pentru patru ani;

b) șefii de catedră și de comisii metodice sunt aleși de catedra/ comisia respectivă pe baza unui vot secret; ei sunt aleși de obicei pentru patru ani. O dată pe an poate fi organizată o altă alegere la propunerea Direcțiunii sau a cel puțin unui membru de catedră, sau în cazul demisionării, plecării sau din alte motiveale șefului de catedră/ comisie;

c) Funcția de secretar-șef, de contabil-șef și de administrator se constituie responsabilitate ce derivă de funcție și se termină odată cu funcția.

 

B) Conducerea operativă; atribuțiile Direcțiunii

 1. Conducerea operativă a școlii este realizată de către Direcțiune și de către cadre de conducere de nivel mediu. Scopul comun al conducerii operative este de a asigura funcționarea necondiționată, profesionistă, legală a instituției și a eficienței acesteia.
 2. Conducerea operativă este relativ independentă de conducerea colectivă; libertatea de acțiune este asigurată de legislația în vigoare, regulamentul de organizare și funcționare și controalele exterioare. Conducerea operativă are obligație de raportare Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral și Inspectoratului Școlar Județean.
 3. Dispozițiile, prevederile conducerii operative sunt obligatorii pentru toți angajații și elevii școlii. Dispozițiile care par a fi nelegale pot fi contestate pe cale civilă sau juridică.
 4. Direcțiunea are atribuții de angajator, de luare a deciziilor, executive și de control.
 5. Sarcinile ce derivă din funcția de angajator:
 6. Scoate la concurs posturile vacante, numește comisiile de examen, încheie și reziliază contracte de muncă;
 7.  Stabilește și consemnează contractele individuale de muncă și fișa postului (vizate de cadre de conducere de nivel mediu și de reprezentantul sindical);
 8. Ține evidența și aprobă cererile referitoare la concediul de odihnă sau la concediul fără plată a angajaților.
 9. Evaluează activitatea anuală a angajaților și propune Consiliului de Administrație calificativele anuale ale cadrelor didactice;
 10. Inițiază procesul de disciplină în cazul angajaților școlii, iar în cazul cadrelor didactice pune la dispoziția Comisiei disciplinare dosarul și documentele acestora.
 11. Sarcini de organizare a activității:
 12. numește diriginții și realizează repartizarea anuală a orelor pe catedre (cu avizul șefului de catedră);
 13. numește și îndrumă persoana care face orarul anual al școlii; răspunde pentru calitatea orarului;
 14. realizează repartizarea claselor, verifică sălile de clasă și folosirea acestora;
 15. sincronizează activitățile extrașcolare, atelierele, cercurile, evenimentele școlare;
 16. aprobă folosirea unor servicii școlare (xerox, fax, telefon);
 17. realizează graficul serviciilor pe școală a profesorilor;
 18. numește persoane responsabile pentru diferite atribuții și sarcini școlare (examene de admitere, concursuri, olimpiade, alte activități, etc.);
 19. convocă ședințele cu părinții, cu consiliul clasei, cu consiliul profesoral.
 20. Sarcini de proiectare și de executare:

a) expune spre aprobarea CA planurile muncii educative semestriale, anuale, strategiile și PDI;

b) propune elaborarea și modificarea regulamentului de organizare și funcționare a școlii;

c) elaborează și expune spre aprobarea CA și finanțatorului bugetul anual al școlii;

d) elaborează și, colaborând cu șefii de catedră, propune oferta de școlarizare și CDȘ;

 1. Sarcini de informare și de raportare:
 2. elaborează raportul activității școlare pentru ședința consiliului profesoral și ședințele cu părinții;
 3. răspunde la interpelările din cadrul consiliului profesoral, la întrebările/ propunerile de la ședințele cu părinții;
 4. informează (oral, în scris, în anunțuri, la ședințe) cadrele didactice, părinții, elevii despre toate informațiile utile și importante.
 5. Sarcini economice:
 6. semnează contracte și acorduri în numele școlii;
 7.  se ocupă de folosirea optimă și economică a resurselor;
 8. asigură condițiile funcționării legale (igienă, protecția muncii, PSI, patrimoniu);
 9. se străduiește să găsească noi resurse.

 

C) Conducerea colectivă; atribuțiile Consiliului de Administrație

 1. Scopul conducerii colective:
 2. implicarea în actul decizional a reprezentanților celor trei părți, în vederea ameliorării calității deciziilor;

                    b)exercitarea controlului asupra conducerii operative.

 1. În baza Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin OME nr. 5154/2021,Consiliul de Administrație are 9 membri, după cum urmează:
  • 4 cadre didactice ,inclusiv directorul care este președintele CA;
  • 1 reprezentant al părinţilor;
  • 1 reprezentant al primarului;
  • 2 reprezentanți ai consiliului local;
  • reprezentantul ales al elevilor
  • liderul organizaţiei sindicale (în calitate de observatory invitat)

Consiliul de administraţie  are următoarele atribuţii

 1. adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
 2. aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
 3. aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
 4. stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;
 5. organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director;
 6. aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;
 7. aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
 8. sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
 9. aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
 10. aprobă orarul unităţii de învăţământ;
 11. îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei naţionale, respectiv ale Ministerului Educaţiei Naţionale.
 13. Consiliul de Administrație este constituit statutar dacă are cel puțin 5 membri prezenți. Hotărârile, deciziile se aduc cu vot deschis, cu majoritate simplă.
 14. Ordinea de zi a ședințelor este propusă de Direcțiune; membrii CA pot cere modificarea acesteia. Trebuie să li se asigure timp pentru a-și formula interpelările, întrebările, criticile.
 15. Pregătirea deciziei:
 16. redactarea, dezbaterea documentelor școlare (structura școlară, planul de școlarizare, programul pedagogic), CDȘ, ROF, PDI, planul muncii educative anual;
 17.  evaluarea, confruntarea, sincronizarea așteptărilor și exigențelor conducătorilor școlii, ale cadrelor didactice, ale părinților, ale elevilor și ale finanțatorului;
 18. analize: evaluarea activității instituționale, studiu de fezabilitate, asigurarea și păstrarea calității.
 19. Actul decizional:
 20. aprobarea deciziilor aduse în prealabil de Direcțiune și de cadrele de conducere de nivel mediu;
 21. aprobarea formei finale a documentelor, hotărârilor (după finalizarea negocierilor și a dezbaterilor);
 22. dezbaterea și aprobarea diferitelor propuneri de hotărâre ale Direcțiunii (recomandări, fondul de salariu, contracte, calificative, premii);

d) suspendarea programului de lucru în cazuri speciale.

 1. Verificare și control:
 2. dezbaterea raporturilor Direcțiunii;
 3.  dezbaterea raporturilor de activitate ale șefilor de catedră;
 4. dezbaterea raporturilor de activitate ale contabilității, ale secretariatului și ale administratorului.
 5. Relațiile interioare:
 6. membrii CA reprezintă și transmit problemele, observațiile, plângerile, propunerile colectivităților care i-au ales.
 7.  Toți membri colectivităților implicate sunt informați despre hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație.

 

 

Partea a II-a

Principiile de bază ale ordinii școlare

Capitolul III.

Drepturile elevilor

 

A) Calitatea de elev;

B) Drepturile individuale și colective ale elevilor;

C) Consiliul Școlar al Elevilor;

D) Reguli care asigură drepturile elevilor și ale Consiliului Școlar al Elevilor.

 

A) Calitatea de elev

 1. Calitatea de elev este dobândit prin examen de admitere sau prin procedura de echivalare a acestuia aprobată de Minsterul Educației Naționale, cât și prin transfer și ține până la terminarea studiilor, respectiv la abandonarea școlii sau la exmatricularea elevului în urma sancționării disciplinare.
 2. Statutul de elev este dovedit prin carnetul de elev individual care trebuie să fie totdeauna asupra elevului.
 3. Exigențele calității de elev:
 4. Elevul are drepturile și obligațiile formulate în prezentul regulament.
 5. Este interesul și obligația elevului de a recunoaște dispozițiile prezentului regulament.

 

B) Drepturile individuale și colective ale elevilor

 1. Drepturile individuale de bază ale elevilor sunt:
 2. dreptul de a avea o pregătire conform școlii și profilului clasei alese;
 3. egalitate în fața legilor;
 4. libertatea conștiinței și a ideologiei;
 5. dreptul la opinie liberă;
 6. dreptul de a fi respectată personalitatea elevului de către ceilalți și dreptul la demnitatea umană;
 7. dreptul la contestație;
 8. dreptul de a avea program legal și timp liber;
 9. dreptul de a folosi gratuit sălile și echipamentul școlar;
 10. dreptul de a schimba opțiunea de a frecventa ora de religie;
 11. Drepturile colective ale elevilor:

a) dreptul de reuniune;

b) dreptul la reprezentarea colectivă a intereselor.

 1. Drepturile de mai sus nu pot fi exercitate nelimitat, ci conform dispozițiilor din ROI.
 2. În școală drepturile de elev sunt protejate în mod deosebit, pentru că elevul este actantul principal al activității școlare, și în același timp el este limitat în exercitarea drepturilor din motiv că este încă minor.
 3. În unele drepturi, elevii nu pot aduce o decizie și nu-și pot exercita drepturile, numai împreună cu părinții/ reprezentanții lor legali (schimbări legate de calitatea de elev, cerere de transfer într-o altă clasă, alegerea unor opționale, învoirea elevului pentru o perioadă mai lungă, etc.)

 

C) Consiliul Școlar al Elevilor

 1. Consiliul Școlar al Elevilor este evidențierea dreptului de reuniune și de reprezentare a elevilor, fiind organul reprezentativ pentru afirmarea intereselor elevilo;
 2. Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor este reglementată de propriul regulament de funcționare. Acest document este elaborat de elevii din Consiliul Școlar al Elevilor și trimis Direcțiunii pentru aprobare. Direcțiunea poate contesta numai punctele care nu respectă legislația în vigoare;
 3. Conducerea Consiliului Școlar al Elevilor poate decide în problemele legate de structura, organizarea și funcționare consiliului.
 4. Condițiile recunoașterii și funcționării Consiliului Școlar al Elevilor:
 5. reprezentativitate: la alegerea conducerii CȘE trebuie să participe cel puțin un elev din fiecare clasă;
 6. legitimitate: rezultatele alegerii pentru conducerea CȘE trebuie consemnate în proces verbal. Direcțiunea recunoaște doar un singur Consiliu Școlar al Elevilor.
 7. Președintele Consiliului Școlar al Elevilor poate fi invitat la ședințele Consiliului de Administrație în cazuri justificate, în calitate de observator;
 8. Susținerea Consiliului Școlar al Elevilor:
 9.  Direcțiunea și Consiliul Profesoral al școlii consideră utilă și necesară existența Consiliului Școlar al Elevilor, ajută înființarea acestuia și asigură condițiile de funcționare;
 10. Școala apreciază faptul că elevii prin experiența lor proprie însușesc competențele manageriale; elevii sunt capabili să-și reprezinte drepturile și interesele, colaborând cu cadrele didactice;
 11. Consiliul Școlar al Elevilor poate distribui pliante, afișe, alte materiale informative cu acordul Direcțiunii, și pot utiliza gratuit sălile de clasă pentru activitățile organizate elevilor școlii. Direcțiunea pune la dispoziția CȘE o sală amenajată pentru activitățile consiliului;
 12. Direcțiunea poate motiva absențele reprezentanților elevilor, în baza unor documente justificative, care atestă prezența elevului la activități destinate elevilor și care sunt semnate de președintele la care elevul reprezentat a participat.
 13.  Diriginții pot invita conducerea sau membrii CȘE la începutul an școlar la o oră de dirigenție pentru a implica elevii în activitatea consiliului.
 14. Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor este ajutată și coordonată de consilierul educativ.

 

D) Reguli care asigură drepturile elevilor și ale Consiliului Școlar al Elevilor

 1. La instruire, educare, disciplină și soluționarea conflictelor cadrele didactice pot utiliza metode exclusiv pașnice, nonviolente. Este interzisă utilizarea forței, a violenței fizice sau verbale (intimidare, ceartă, batjocorire, pedepse crunte). În aceste cazuri pot fi depuse plângeri la Direcțiune, solicitând sancțiune disciplinară.
 2. În următoarele cazuri pot fi depuse contestații la conducerea școlii:
 3. pot fi contestate rezultatele examenelor de corigență și de diferență;
 4. poate fi contestată sancțiunea aplicată elevului;
 5. dacă profesorul a încălcat dispozițiile legate de evaluare-notare.
 6. Poate fi depusă plângere scrisă, solicitare de interes public sau propunere la Direcțiune în orice temă legată de activitățile elevilor, a unui grup de elevi sau a întregului colectiv (încălcarea drepturilor individuale sau colective, greșeli, lacune, inițiative în vederea atingerii unui scop comun util);
 7. În fiecare caz Direcțiunea are obligația de a trimite solicitantului un răspuns oficial în termen de 30 de zile lucrătoare. Cazurile pot fi semnalate de către elevi, un grup de elevi, dirigintele, președintele CȘE, părinte;
 8. Procedura de sancționare în caz de încălcare a drepturilor de elev:
 9.  Direcțiunea încearcă medierea dintre părțile conflictuale și găsirea unei soluții acceptabile pentru ambele părți;
 10. În caz de eșec, transmite cazul în fața Consiliului de Administrație (în cazul angajaților) sau în fața Comisiei disciplinare (în cazul cadrelor didactice). Direcțiunea prezintă un raport al situației date și propune o sancțiune.
 11. După decizia organului aferent, angajații și cadrele didactice pot avea următoarele sancțiuni: avertisment, mustrare scrisă, scăderea salariului (maxim 15% lunar, pentru 1-6 luni), împiedicarea perfecționării, desfacerea contractului de muncă.
 12. Direcțiunea poate iniția sancționarea cadrelor didactice și a angajaților.
 13. Procesul de sancționare poate ține maxim 30 de zile de la începerea acestuia, decizia poate fi contestată la Inspectoratul Școlar Județean.
 14. Elevii, un grup de elevi sau Consiliul Școlar al Elevilor pot organiza activități, programe, cercuri, cluburi, pot edita ziare, pot avea radioul școlar, pot colabora cu asociații de elevi și de tineret. Direcțiunea organizează împreună cu Consiliul Școlar al Elevilor Zilele Școlii. În toate cazurile se necesită colaborarea permanentă și informarea promtă a Direcțiunii, pentru a stabili regulile și condițiile comune.
 15. Elevii au dreptul de a fi informați despre toate activitățile și programele referitoare la ei.
 16. Elevii nu pot fi obligați să participe la activități care sunt contrare mentalității lor.
 17. Elevii și părinții lor pot decide alegerea disciplinelor opționale și se pot înscrie liber la cercurile și activitățile extracurriculare (cercuri sportive, ansamblul de dans popular, cor, cercuri și ateliere de specialitate, etc.) În caz de neacceptare a acestora pot cere explicații de la conducerea școlii.
 18. La acordarea ajutoarelor sociale, a burselor și a premiilor se ia în considerare doar îndreptățirea, situațiasocială și materială a elevilor și rezultatele lor la învățătură. Despre condițiile de obținere a acestora sunt informați toți elevii, iar aceștia au dreptul de a primi explicații legate de deciziile luate.
 19. Amenajarea sălii de clasă, a ambientului școlar și stabilirea regulilor comune în clasă:
 20. Elevii pot contribui la realizarea ambientului din clasă și în stabilirea regulilor comune valabile (ordinea așezării lor în bănci, aranjarea mobilierului, decorarea sălii de clasă, împărțirea responsabilităților și a sarcinilor, serviciul în clasă, reguli de comportament în cadrul orelor, etc.)
 21.  În aceste probleme elevii decid împreună cu dirigintele sau cu profesorul de specialitate, căci trebuie adaptată o înțelegere comună, acceptată de toate părțile implicate. În caz de neînțelegere se propune solicitarea ajutorului exterior (psihologul școlar, Direcțiunea).
 22. Elevii au dreptul de a raporta Direcțiunii absența sau întârzierea profesorului;
 23. Conducerea școlii trebuie să asigure condițiile de muncă adecvate și sigure, trebuie să fie respectate dispozițiile de sănătate, igienă, protecția muncii și de protecție împotriva incendiilor. Este interzis fumatul cadrelor didactice și al angajaților în prezența elevilor.

 

Capitolul IV.

Măsurarea, evaluarea și notarea randamentului elevilor

 

A) Scara de notare

B) Acordarea, numărul și frecvența notelor;

C) Conținutul notării. Criterii de performanță;

D) Scopul măsurării, evaluării și notării elevilor;

E) Evaluarea diferențiată în funcție de discipline și de profilul clasei.

 

A) Scara de notare

 1. În conformitate cu legile în vigoare este sarcina administrativă a școlii de a evalua în documente cu regim juridic rezultatele elevilor (catalogul clasei, foaia matricolă, carnetul de elev, diploma de absolvire). Evaluarea și notarea elevilor se face prin note.
 2. Rezultatele evaluării se exprimă în note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal. Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, se acordă nota 1.
 3. Notarea pe o gamă de 10 trepte poate fi folosită în următoarele situații:
 4. la examenele de sfârșit de ciclu și la simulările examenelor de sfârșit de ciclu;
 5. la comportamentul inacceptabil al elevilor: 1 (unu) pentru copiere, 2 (doi) pentru refuzarea rezolvării exercițiului oral sau scris dat de profesor, 3 (trei) la lipsa totală (100%) a cunoștințelor (la o lucrare scrisă neîncepută sau la răspunsurile orale lipsite de conținut);
 6.  la examenele semestriale sau anuale orale sau scrise din disciplinlele de bacalaureat sau de admitere. Aceste simulări de examene pot fi organizate doar cu acordul Direcțiunii, iar subiectele trebuie să fie comune tuturor claselor, elaborate de toți profesorii de specialitate, conform cerințelor și itemilor examenului respectiv, iar examenul se desfășoară în aceleași condiții în fiecare clasă.

B) Acordarea, numărul și frecvența notelor

 1. Nota care va fi trecută în catalog poate oglindi rezultatul unei singure evaluări sau poate fi media mai multor note mici date pe parcurs. Ține de atribuția profesorului de specialitate de a elabora conținutul, formele, perioadele notării. Notarea optimă este permanentă, regulată, unitară și centrată pe esențaevaluării, oferindu-le elevilor posibilitatea de a recupera și de a îndrepta rezultatele.
 2. Criteriile de evaluare-notare ale profesorului sunt publice, pot fi verificate și calculate: elevul trebuie informat despre regulile și condițiile notării la începutul anului școlar. Profesorul nu are dreptul să se abată de la metoda de notare prezentată.
 3. Formele evaluării:
 4. evaluare orală (ascultare la tablă, prezentarea activității științifice individual sau în echipe, referat dint-o temă dată, răspuns de tipul colocviului). Semestrial cel puțin o dată.
 5. evaluare scrisă (extemporal, test, lucrare scrisă, test sumativ, lucrare semetrială, referat, prezentarea activității științifice individuale sau în echipe, elaborarea unei teme sub formă de eseu)
 6. evaluare practică (evaluarea activității de la oră, confecționarea materialelor didactice auxiliare)
 7. La fiecare dintre aceste forme de evaluare trebuie asigurat timp destul și se dau indicații. La stabilirea temelor trebuie să fie luate în considerare capacitățile elevilor și pragul lor de rezistență, pentru a evita supraîncărcarea lor.
 8. Elevul și părintele trebuie informat despre rezultatele, notele obținute de elev: la sfârșitul orei nota trebuie trecută în catalog și în carnet de elev, extemporalele și lucrările semestriale trebuie trimise acasă pentru cel puțin o zi. Elevii trebuie informați despre notele și punctele care nu sunt trecute imediat în catalog, doar în caietul profesorului.
 9. Pentru ca notarea să fie stimulativă, la evaluarea orală și scrisă notele acordate trebuie completate cu aprecieri din partea profesorilor.

 

 

 

C) Conținutul notării. Criterii de performanță

 1. Nota elevului este dată în măsura rezultatului față de cerințele date, notă aleasă de pe grila unu la zece.
 2. Evaluarea-notarea urmărește două puncte de vedere:
 3. în primul rând trebuie măsurat nivelul de cunoștințe (cunoștințe și competențe), rezultatele obținute în cadrul disciplinei respective
 4.  în al doilea rând trebuie avute în vedere sârgul, efortul, atitudinea și dezvoltarea elevului față de sine. Acest aspect poate fi apreciat cu o notă în plus.
 5. Notele elevilor trebuie stabilite în funcție de cerințe și nu pe baza rezultatelor celorlați elevi.
 6. La evaluarea orală (ascultare la tablă) sau scrisă (fișe de lucru, teste, lucrări) a elevilor trebuie delimiate cel puțin trei niveluri: nivelul minim, mediu și maxim. Cele trei niveluri necesită exerciții și sarcini de greutate diferită, iar punctajul trebuie abordat ca atare.
 7. La obținerea notei suficiente (5) trebuie un nivel de cunoștințe de 40%, iar la nota maximă (10) nivel de cunoștințe de 90%.
 8. Criterii de performanță conform notelor:
 9. Media semestrială și anuală a elevilor este trecută în carnetul de elev al acestuia, de aceea aceasta nu poate fi o notă obținută pe baza unei evaluări superficiale, nu este aleatorie, nu reflectă doar media calculată din notele primite în cursul semestrului/ anului școlar, ci este rezultatul unei măsurări permanente a cunoștințelor esențiale și a competențelor formate. Trebuie să reflecte și ameliorarea sau degradarea rezultatelor.

 

D) Scopurile măsurării, evaluării și notării

 1. Măsurarea și evaluarea randamentului elevilor nu este un scop în sine, rolul cel mai important al acestuia este notarea, care având scop administrativ, este subordonată evaluării.
 2. Măsurarea, evaluarea și notarea ca fiind metode de educare trebuie să slujească următoarele scopuri:
 3. contribuie la dezvoltarea personalității elevului (îmbogățirea bagajului de cunoștințe și formarea competențelor, cunoașterea de sine, antrenarea voinței, motivare, autodisciplină)
 4. educarea în spiritul autoverificării și autoevaluării corecte
 5. informare despre nivelul de cunoștințe al elevilor (observarea lacunelor, recunoașterea și atenția acordată talentului, îndrumarea carierei)
 6. dezvoltarea eficienței activității didactice (autoevaluarea profesorului, identificarea altor sarcini, predare diferențiată).
 7. Măsurarea, evaluarea și notarea nu pot fi jignitoare sau umilitoare la adresa elevului, nici folosite ca metode ale discriminării, nu pot fi utilizate pentru menținerea disciplinei, pentru pedepsirea sau intimidarea elevilor.

 

E) Evaluarea diferențiată în funcție de disciplină de specialitate și de profilul clasei

 1. La disciplinele de bacalaureat (limba română, limba maghiară, limbile moderne) cerințele de evaluare trebuie să fie unitare pentru toată școala;
 2. Evaluarea disciplinelor de specialitate trebuie să fie unitară la profilurile identice sau asemănătoare;
 3. La disciplinele care nu sunt pentru examenul de bacalaureat sau pentru admitere pot fi luate în seamă aspectele legate de captarea atenției, lărgirea sferei de interes, atitudinea elevului și munca individuală;
 4. Numărul diferit de ore la clasele cu profilurile diferite nu trebuie să rezulte mari diferențe în mediile claselor.

 

Capitolul V.

Comportamentul elevilor și disciplina școlară

 

A) Evaluarea și consecințele comportamentului școlar;

B) Stabilirea notei la purtare, sancțiuni aplicate elevilor;

C) Satisfacerea obligațiilor de învățare;

D) Respectarea ordinii interioare a școlii;

E) Comportamentul inadecvat al elevilor și urmările acestuia;

F) Reguli de comportament, prevenirea conflictelor cauzate din diferențele sitemului de valori.

 

A) Evaluarea și consecințele comportamentului școlar

 1. Școala evaluează nu numai rezultatele la învățătură ale elevului, dar și conduita și comportamentul lui. Comportamentul acestuia este la fel de important ca achiziția de cunoștințe;
 2. Evaluarea comportamentului elevului este sarcina comună a dirigintelui și a profesorulor de specialitate. Principiul de bază al acestei evaluări constă în cunoașterea cât mai bună a elevului;
 3. Despre comportamentul elevului trebuie informat în mod regulat elevul, colectivul de clasă, părinții, și în caz de nevoie Direcțiunea școlii. Informarea este sarcina dirigintelui;
 4. Formele de evaluare a comportamentului elevului:
 5. evaluarea permanentă, continuă de către diriginte și profesorii de specialitate (între patru ochi sau în colectivul clasei). În evaluarea comportamentului elevului trebuie să se respecte drepturile, personalitatea lui, cât și regulile comunicării didactice și tactul pedagogic;
 6.  aprecierea și pedepsirea conform legislației în vigoare;
 7. stabilierea notei la purtare;
 8. evaluarea scrisă în carnetul de elev la sfârșitul semestului, respectiv evaluările ocazionale scrise adresate părinților (cu conținut pozitiv și/ sau negativ);
 9. evaluarea orală la ședința cu părinții, la vizitele la domiciliu sau la întâlnirile stabilite preliminar de diriginte și părinți.
 10. Scopurile evaluării comportamentului elevului:
 11. sprijinirea elevului în formarea și schimbarea comportamentului;
 12. conștientizarea elevului că el trebuie să-și controleze comportamentul;
 13. informarea elevului despre limitele libertății sale, despre responsabilitatea lui, cât și despre comportamentul acceptabil/ inacceptabil în școală
 14. prevenirea unui comportament inadecvat, tulburările de comportament
 15. influențarea elevului în cunoșterea și aplicarea valorilor și normelor morale
 16. Consecințele comportamentului elevului
 17. Nota la purtare este în relație strânsă cu comportamentul elevului. Dacă elevul nu obține media anuală de 6 (șase) la purtare, rămâne repetent.

 

B) Stabilirea notei la purtare, sancțiuni aplicate elevilor

 1. Comportamentul elevului este supravegheat și verificat în mod regulat de către diriginte și profesorii de specialitate, și ocazional de către profesorii de serviciu, alți profesori, pedagogii din internat și angajații școlii. În unele cazuri pot fi luate în vedere și formele de comportament extrașcolar. În înțelegerea și evaluarea comportamentului elevului trebuie implicat și psihologul școlar;
 2. În stabilirea notei la purtare trebuie avute în vedere trei aspecte:
 3. satisfacerea obligațiilor școlare;
 4. respectarea dispozițiilor din regulamentul de ordine interioară;
 5. dacă elevul a avut un comportament inacceptabil, prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, va fi sanctionat în funcţie de gravitatea acestora.
 6. Pedepsele aplicate elevilor: elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

a) sancțiuni care nu implică exmatricularea:

 • observaţie individuală;
 • mustrare scrisă (ultimul avertisment);
 • retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 • Sancțiuni aplicate elevilor:

Pentru a putea fi sancţionaţi elevii, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

 1. sancționarea elevului poate fi inițiată de dirigintele, profesorul de specialitate, de la caz la caz alți profesori sau angajați ai liceului, respectiv elevii;
 2. cazurile de încălcare a regulilor de către elev sunt verificate și investigate de Comisia disciplinară, având în componență în mod constant următorii membri: directorul, directorul adjunct, dirigintele elevului, consilierul educativ, președintele Consiliului Școlar al elevilor. Pentru a cunoaște în mod corect și obiectiv situația dată, Comisia are datoria de a asculta elevul, părinții acestuia, cât și martorii existenți;
 3. În unele cazuri Comisia poate cere și părerea pedagogului de la internat, iar în cazul deteriorării grave a patrimoniului, a administratorului școlii;
 4. Comisia disciplinară formulează în scris concluziile sale pe care le transmite comisiei de stabilire a sancțiunilor. Comisiile care stabilesc nivelul și forma de sancționare sunt: consiliul clasei în cazuri care nu implică exmatricularea, consiliul profesoral în cazuri care poate rezulta și exmatricularea elevului. Aceste consilii sunt convocate de director, iar adoptarea deciziei se face prin vot majoritar.
 5. Evidența comportamentului elevului și stabilirea notei semestiale la purtare:
 6. Observațiile legate de comportamentul elevului, încălcarea normelor legislative de către acesta și sancțiunile aplicate elevului sunt înregistrate în caietul dirigintelui, respectiv la Direcțiune. Sancțiunile aplicate sunt consemnate în proces-verbal;
 7. Nota la purtare la sfârșitul semestrului este propusă de către dirigite la ședința consiliului profesoral de la sfârșitul semestrului și este dezbătută, respectiv votată de aceștia.

Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ reprezentanților legali. Sancţiunile se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

 

C) Îndeplinirea obligațiilor de învățare

 1. Dacă elevul nu este prezent la activitatea școlară, trebuie să-și motiveze absența. În caz contrar, absența se va considera nemotivată.
 2. Dirigintele consemnează o mustrare scrisă .Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.  Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului
 3. În urma informării făcute de diriginte, se face ultimul avertisment al elevului, dacă numărul de absențe nemotivate ale acestuia a atins numărul 20, sau dacă elevul absentează nejustificat 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul cumulate pe un an școlar. Avertismentul se consemnează în  registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar și este transmis părinților printr-o notă oficială.

Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

 

 1. În caz de absențe, elevul poate aduce motivare în felul următor:
 2. în caz de boală cu adeverință medicală, vizată de medicul de școală, care trebuie predată dirigintelui în termen de 7 zile de la absență, după reluarea cursurilor. În ziua întâi sau a doua a bolii părintele este obligat să anunțe dirigintele de absentarea copilului său;
 3. prin acordul directorului la cererea prealabilă a părintelui (maxim 3 zile în cursul anului școlar)
 4. În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui.
 5. La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor etc., directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.
 6. Daca situația școlară a elevului nu este încheiată din cauza absențelor motivate sau nemotivate, atunci trebuie încheiată în primele două săptămâni ale semestrului al II-lea sau în perioada examenelor de corigență din toamnă.
 7. Absențele elevului pot fi evaluate exclusiv de diriginte (și dacă elevul a lipsit de la o singură oră într-o zi). Este interzis consemnarea absenței ca mijloc de corecție.
 8. Este interesul și obligația elevului să aibă la el toate rechizitele necesare activității școlare, cât și carnetul de elev.

 

 

D) Respectarea ordinii interioare a școlii

 1. Orarul activităților comune și al celor extracurriculare este adusă la cunoștința celor interesați la începutul anului școlar de către Direcțiune.
 2. Respectarea ordinii școlare și prezența punctuală la ore: întârzierea elevului este consemnată în catalog. Trei absențe din aceeași disciplină se transformă într-o absență.
 3. Folosirea intrărilor:
 4. Elevii pot folosi toate intrările în clădirea liceului;
 5. Regimul folosirii laboratoarelor, a cabinetelor și a bibliotecii este stabilită de profesorii de specialitate; elevii sunt informați despre regulile de utilizare a acestora la începutul anului școlar.
 6. Sala festivă și pot fi folosite doar cu acordul Direcțiunii.
 7. Afișele elevilor sau a străinilor pot fi afișate numai cu acordul prealabil al Direcțiunii, la locurile destinate afișelor.
 8. Elevii nu pot părăsi incinta școlii înainte de terminarea programului; ei sunt responsabili pentru eventualele consecințe în caz că pleacă neînvoiți.
 9. Accesul persoanelor străine în incinta școlii: după verificarea și identificarea persoanelor străine ei pot aștepta la intrarea principală elevul solicitat. Se interzice invitarea nejustificată a persoanelor străine, a prietenilor sau cunoștințelor. Prezența străinilor în incinta școlii este nelegală și nedorită.

 

E) Comportamentul inadecvat al elevilor și urmările acestuia

 1. În școală fumatul este interzis, ca urmare elevii prinși fumând în incinta clădirii vor fi sancționați prin scăderea notei de purtare (1-3 note).Elevii surprinși fumând prima dată sunt avertizați de către profesorii de serviciu. Acei elevi, care într-un semestru, în incinta școlii sunt identificați de către profesorii de serviciu fumând de mai multe ori, vor fi sancționați cu scăderea notei la purtare de către dirigintele clasei, pe baza procesului verbal întocmit de profesorii de serviciu constatatori. Scăderea notei la purtare este proporțională cu numărul de abateri comise de elev.
 2. Se interzice consumarea și aducerea în școală a băuturilor alcoolice, jocurile de noroc, bătăile și violența fizică, aruncarea de petarde, încălcarea regulilor legate de aprinderea focului și de protecția muncii, modificarea sau falsificarea documentelor școlare, inducerea în eroare a profesorilor: mustrare în fața consiliului profesoral,scăderea notei de purtare cu 3-5 note.
 3. Distrugerea mediului școlar în mod intenționat, exproprierea obiectelor de patrimoniu: obligativitatea despăgubirii, sancțiune în funcție de împrejurări, scăderea notei de purtare cu 1-5 note.
 4. Elevii răspund pentru mobierul, tabla interactivă, calculator și videoproiectorul din sala de clasă. În caz de deterioare a acestora, vor suporta despăgubirile ce vor fi calculate.
 5. Utilizarea obiectelor în timpul orelor de curs care distrag atenția elevului de la procesul de predare-învățare (telefon mobil funcțional, radio, jocuri electronice, reviste, ziare, cărți)
 6. Încălcarea drepturilor și jignirea personalității profesorilor, angajaților (împiedicarea muncii lor, agresiune fizică, ton agresiv, jignire, amenințare, etc.): sancțiune în funcție de împrejurări după evaluarea situației, scăderea notei la purtare cu 1-5 note.

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit.  a) observaţie individuală; b) mustrare scrisă; c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale; d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

 1. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.
 2.  Lansarea anunţurilor false către serviciile de urgenţă este interzisă.
 3.  Se interzice adoptarea unor comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi manifestarea violenţei în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
 4.  Se interzice elevului să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei.

 

F) Prevenirea conflictelor cauzate de diferențele sistemului de valori

 1. Conflictele cauzate de aspectul fizic sau de comportamentul elevului sau de sistemul de valori diferit de cel a profesorilor trebuie soluționate lucid, prin dialogul celor trei părți (profesor, elev, părinte);
 2. Idealul de elev acceptat de consiliul profesoral: aspect fizic, vestimentație, coafură îngrijite, curate, echilibrate; stil și ton politicos și prietenos; comportament civilizat în școală și în afara școlii, cultura de a purta dispute în mod echilibrat, atitudinea de proprietar legată de patrimoniul școlar, responsabilitate, deschidere.

 

Capitolul VI.

Aspecte legate de imaginea școlii

 

A) Serbări și programe școlare festive;

B)Reglementarea unor aspecte practice.

 

 

 

A) Serbări și programe școlare festive

 1. Programele școlare festive organizate anual sunt: Balul Bobocilor, Festivitate de crăcium, Majoratul, Balul părinților, Zilele Școlii, Întâlnirea cu profesorii pensionari ai liceului, Pelerinajul de Rusalii la Șumuleu, Festivitatea de Ultimul clopoțel, Festivitatea de deschidere și de închidere a anului școlar.
 2. Zilele Școlii sunt organizate în fiecare an în perioada 25-26 mai, datorită faptului că atribuirea numelui școlii a avut loc în perioada 25-26 mai 1990. Programul detaliat al Zilelor Școlii este elaborat de Direcțiune în colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor; în această perioadă se organizează și Întâlnirea cu profesorii pensionari ai liceului.
 3. În cadrul Zilelor Școlii are loc Sesiunea de Comunicări Științifice sub patronatul Fundației Liceului Márton Áron, la care elevii au posibilitatea de a-și prezenta activitatea de cercetare științifică.

Secțiunile Sesiunii de Comunicări Științifice sunt:

 1. pentru Premiul Kájoni János (literatura maghiară, literatura universală);
 2. pentru PremiulGábor Áron (matematică, fizică, chimie, informatică) pentru Premiul Majláth Gusztáv Károly (biologie, geografie, protecția mediului);
 3. pentru Premiul Márton Áron (istorie, filozofie, științe sociale, istoria culturii);
 4. pentru Premiul Domokos Pál Péter (etnografie, folclor);
 5. pentru Premiul Szentkatolnai Bálint Gábor (literatura română, limbi moderne, limba latină)
 6. Data și scenariul festivității de Ultimul clopoțel sunt stabilite de Direcțiune, în urma consultării elevilor din clasele terminale și a diriginților. Toate problemele legate de clasele terminale trebuie discutate cu aceștia. În caz de conflict, decizia este preluată de Direcțiune.
 7. Festivitățile școlare cu date schimbătoare sunt cuprinse în planul muncii educative pentru anul școlar respectiv.
 8. Păstrarea tradițiilor, serviciul public și informarea au următoarele forme:
 9. muzeul școlii;
 10. editarea anuarului școlii;
 11. site-ul liceului;
 12. publicații, pliante;
 13. organizarea întâlnirilor pentru foștii absolvenți ai liceului.

 

B)Reglementarea unor aspecte practice

 1. Examenul de admitere și de bacalaureat se organizează conform legislației în vigoare, stabilite de forurile superioare.
 2. Transferul de la o clasă la alta se poate cere doar înainte de începerea clasei a X-a și a XI

a) cu condiția reușitei examenelor de diferență. Examenele de diferență se organizează în perioada corigențelor sau la sfârșitul lui august – începutul lui septembrie, conform reglementărilor, iar comisia de organizare a examenului este numită de Direcțiune. Cererile pentru transfer pot fi depuse de părinți până la sfârșitul anului școlar. Nu pot fi admiși elevii din alte școli, exmatriculați din motive de disciplină.

 1. Abateri de la ordinea de muncă:
 2. Schimbări în programul zilnic pot fi doar cu acordul prealabil al Direcțiunii;
 3. Dacă sălile de clasă sunt folosite după cursuri la activități care au fost cuprinse într-un contract de colaborare, trebuie informat dirigintele clasei respective.
 4. Relațiile externe ale școlii:

a) Relațiile de parteneriat educațional cu școlile din țară și din străinătate sunt coordonate de Direcțiune;

b) În cursul acestor programe de parteneriat educațional scopul este de a implica un număr cât mai mare de elevi și profesori.

 1. Premierea elevilor:
 2. Premii individuale sunt oferite elevilor cu rezultatele cele mai bune la învățătură (trei elevi pe clasă) și la concursuri și olimpiade școlare, respectiv elevii cu activitate remarcabilă pentru comunitate. Aceste premii sunt înmânate la festivitatea de Ultimul clopoțel și la Festivitatea de încheiere a anului școlar;
 3. Pot fi premii colective oferite echipelor, grupurilor, respectiv claselor cu rezultate remarcabile.
 4. Direcțiunea poate învoi o clasă pentru o zi în fiecare semestru pentru efectuarea de excursii tematice. Aceste excursii trebuie organizate cu acordul ISJ conform reglementărilor în vigoare, iar gupurile învoite trebuie să aibă cel puțin doi profesori însoțitori.
 5. Propunerile pentru premierea elevilor și pentru forma premiului acordat (bani, cărți, diplomă) pot fi făcute de profesorul de specialitate, diriginte, asociații și persoane fizice care oferă un premiu, Direcțiunea și Consiliul de Administrație.
 6. La festivitatea de Ultimul clopoțel discursul de rămas-bun din partea claselor terminale este spus de către câte un reprezentant al claselor, la propunerea întregului colectiv de clasă.

 

Partea a III-a

Activitatea cadrelor didactice și a angajaților

 

Capitolul VII.

Activitatea cadrelor didactice și a colectivului de profesori

 

A) Atribuțiile profesorului de specialitate;

B) Catedrele și comisiile metodice;

C) Activitatatea de dirigenție;

D) Consiliul Profesoral.

 

A) Atribuțiile profesorului de specialitate

 1. Instruirea:
 2. pregătirea, planificarea anului școlar:
 3. cunoașterea și însușirea planului-cadru și a materiei (finalități, cerințe, obiective, conținuturi);
 4. pregătirea desfășurării lecției (delimitarea tematică, datele de măsurare-evaluare, alegerea metodei);
 5. alegerea manualului și a instrumentelor de lucru.
 6. planificarea orei și activitatea de la clasă:
 7. planificarea prealabilă a situației inițiale (reactualizarea activităților anterioare);
 8. alegerea conținutului (formularea întrebărilor și a  problemelor principale, planificarea relațiilor între cunoștințe, departajarea conținutului în părți logice);
 9. definirea scopurilor;
 10. alegerea metodelor;
 11. alegerea instrumentelor de lucru;
 12. planificarea activităților individuale și în grup;
 13. planificarea motivării elevilor;
 14. planificarea verificării-evaluării (metode, instrumente, descrierea randamentului);
 15. proiectarea momentelor principale ale lecției, a aspectului tablei;
 16. perspectiva orei următoare.
 17. alegerea și aplicarea metodelor pe baza aspectelor de mai jos:
 18. componența clasei și particularitățile elevilor (pregătirea, capacitățile, motivația lor);
 19. scopul și tipul lecției;
 20. tema și conținutul lecției;
 21. sarcina didactică dată (lecție de transmitere a cunoștințelor, de fixare și sistematizare, de aprofundare).
 22. Educarea:
 23. verificarea mediului clasei (disciplină, curățenie);
 24. dezvoltarea motivației elevilor pentru învățare;
 25. dezvoltarea personalității elevilor în funcție de particularitățile disciplinei;
 26. formarea comportamentului elevului conform situației date;
 27. educarea elevilor în vederea activității individuale;
 28. dezvoltarea creativității;
 29. dezvoltarea competențelor de comunicare și a celor legate de realizarea și menținerea relațiilor interumane;
 30. dezvoltarea caracterului și a voinței (autocontrol, stăpânirea de sine);
 31. capacitatea de autodezvoltare/ autoperfecționare (învățarea învățării).
 32. Obligațiile de colaborare:
 33. este obligatorie participarea la ședințele Consiliului profesoral;
 34.  este obligatorie participarea la ședințele comune cu părinții, iar la cerere și la nivel de clasă;
 35. este obligatorie colaborarea cu membrii catedrei și cu șeful de catedră, cât și participarea la întrunirile și activitățile comune;
 36. este obligatorie participarea la festivitățile școlare (festivitatea de deschidere și încheiere a anului școlar, Ultimul clopoțel, Zilele școlii, Balul părinților, Balul bobocilor și Festivitatea de majorat pentru diriginții claselor respective);
 37. este obligatorie colaborarea cu dirigintele clasei și participarea la ședințele din cadrul consiliului clasei.
 38. Obligațiile de ordin administrativ:
 39. completarea și semnarea condicii de prezență;
 40. folosirea legală a catalogului și a carnetului de elev;
 41. realizarea statisticilor și tabelelor solicitate de conducere;
 42. notarea defecțiunilor în registul administratorului.
 43. Disciplina de muncă:
 44. respectarea programului de lucru, schimbarea orelor numai cu acordul direcțiunii;
 45. practicarea legală și profesională a activității didactice.
 46. Serviciul pe școală a cadrelor didactice:
 47. serviciul pe coridoarele și în curtea  școlii;
 48. semnalarea problemelor sau a cazurilor disciplinare către Direcțiune.
 49. Controlul interior al activității cadrului didactic:
 50. Activitatea cadrului didactic poate fi verificată de direcțiune și de șeful de catedră;
 51. Formele de control: asistență la oră, verificarea documentelor de proiectare didactică, analiza și dezbaterea comună a rezultatelor;
 52. Datele verificării: încadrat în perioadele anunțate.
 53. Alte sarcini atribuite (pentru obținerea calificativului de foarte bine)
 54. Cadrul didactic poate fi solicitat la suplinire de două ori săptămânal;
 55. Conducerea cel puțin a unei activități extracurriculare lunar (ateliere, pregătiri, consultații, cercuri, organizarea concursurilor, etc.);
 56. realizarea planului de opționale, a planului-cadru sau de manuale;
 57. confecționarea de materiale didactice;
 58. coordonarea activității individuale a elevilor (lucrări științifice, referate);
 59. angajarea la o activitate temporară sau la o responsabilitate comună cu alți profesori (supravegerea unor activități, evaluarea cererilor de bursă etc.);
 60. concretizarea inventivității/ creativității didactice.
 61. Sarcini în afara școlii
 62. la cererea Inspectoratului Școlar Județean.
 63. Sincronizarea autonomiei profesionale și a responsabilității educative comune
 64. Cadrul didactic are libertatea de a selecta și de a practica metodele, mijloacele, strategiile în vederea însușirii optime a cerințelor curriculare.
 65. Cadrul didactic are obligația de a respecta programa școlară, legislația școlară și regulamentul de ordine interioară.
 66. Cadrul didactic are obligația de a respecta și de a se adapta normelor și principiilor acceptate de consiliul profesoral în programul pedagogic al școlii.
 67. Profesorul debutant (care nu are examen de definitivat) este obligat să pregătească proiect didactic pentru fiecare lecție. Activitatea profesorului debutant este ajutat de un profesor cu experiență, un profesor-mentor sau -tutore (un membru al catedrei sau șeful de catedră).
 68. Evaluarea și notarea activității cadrelor didactice.
 69. Calificativul anual al cadrelor didactice este aprobat de CA la sfârșitul anului școlar.
 70.  Acordarea calificativului se realizează în trei etape:
 71. autoevaluarea cadrului didactic;
 72. evaluarea colegială din partea șefului de catedră;
 73. evaluarea de către CA la propunerea Direcțiunii.
 74. La acordarea calificativului cadrul legislativ este oferit Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
 75. ORDIN  M.E .nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011,publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021
 76. Calificativul anual obținut este adus la cunoștința fiecărui cadru didactic într-o comunicare scisă.

 

B) Catedrele și comisiile metodice

 1. Necesitatea și scopurile colaborării
 2. cunoașterea activității, personalității și a crezului profesional al membrilor de catedră;
 3. conștientizarea apartenenței la comunitatea școlară și a responsabilității didactice;
 4.  creșterea și menținerea calității actului didactic la disciplina predată.
 5. Sarcini profesionale comune
 6. cunoașterea, discutarea condițiilor de predare (curriculum, manuale, mijloace de învățământ, recunoașterea atitudinii, necesităților și motivației elevilor față de disciplina predată);
 7. stabilirea la nivel de școală a unui sistem de cerințe și obiective (finalități) pentru diferite clase și niveluri de clasă;
 8. elaborarea unui sistem de evaluare unitar;
 9. dezbaterea alegerii manualelor;
 10. elaborarea tematicii disciplinelor opționale, stabilirea numărului de ore;
 11. dezvoltarea culturii didactice generale și a metodicii pe discipline de spoecialitate (schimburi de experiență, interasistențe, asistențe la ore, lecții-model, perfecționare, studii, lucrări de specialitate);
 12. formularea unor propuneri pentru modernizarea și ameliorarea actului didactic (amenajarea laboratoarelor, realizarea mijloacelor auxiliare, etc.);
 13. sprijin acordatcadrelor didactice debutante, numirea profesorilor-mentori;
 14. inițierea, organizarea, coordonarea unor proiecte, concursuri și competiții școlare, spectacole, alte evenimente;
 15. suplinirea profesorilor care participă la cursuri de perfecționare sau aflate în delegație.
 16. Atribuțiile șefului de catedră:
 17. inițierea activităților comune;
 18. delegarea sarcinilor, realizarea activității printr-o împărțire corectă a sarcinilor
 19. armonizarea și proiectarea activităților comune și a planului muncii educative semestrial și anual;
 20. verificare:
 21. o oră de asistență  la fiecare membru de catedră/ anual (în unele cazuri împreună cu directorul sau cu alt coleg);
 22. verificare notării cadrelor didactice în catalog;
 23. verificarea și avizarea planificărilor individuale;
 24. coordonarea și ținerea evidenței cercurilor și a activităților extracurriculare
 25. analiză, evaluare:
 26. evaluarea anuală a cadrelor didactice;
 27. evaluarea și analiza regulată a eficienței predării (rezultatele la învățătură, la examenele de sfârșit de ciclu și situația absolvenților care își continuă studiile la instituțiile de învățământ superioare
 28. asigurarea fluxului informațional între catedră/ comisie metodică și Consiliul de Administrație (probleme, propuneri, reprezentarea intereselor, respectiv informare despre hotărârile adoptate de CA).
 29. realizarea orarului de funcționare a laboratorului și fișa postului pentru laborantă, evidența obiectelor de inventar de la catedră.

 

C) Activitatea de dirigenție

 1. Cunoașterea elevului (personalitatea, capacitățile, nivelul de cunoștințe, situația socială, familială, greutățile de acomodare/ adaptare, locul lui în colectivul clasei, atitudinea și comportamentul, etc.);
 2. Verificarea și evaluarea permanentă a comportamentului și rezultatelor la învățătură;
 3. Sprijin în învingerea obstacolelor și a greutăților, în dezvoltarea individuală, în alegerea carierei;
 4. Organizarea și coordonarea colectivului clasei:
 5. stabilirea unor reguli comune;
 6. amenajarea spațiului sălii de clasă;
 7. delegarea sarcinilor și a responsabilităților;
 8. organizarea colectivului clasei.
 9. Organizarea programelor extracurriculare și extrașcolare;
 10. Menținerea relațiilor și colaborarea:
 11. cu părinții;
 12. cu cadrele didactice din consiliul clasei;
 13. cu psihologul școlar;
 14. cu direcțiunea;
 15. cu școlile și clasele înfrățite (parteneriat educațional).
 16. Sarcini educative directe:
 17. selectarea și formularea scopurilor și conținuturile didactice, educative conform specificului clasei;
 18. elaborarea unui plan tematic educativ.
 19. Sarcini administrative:
 20. administrarea catalogului și al carnetelor de elevi;
 21. evidența rezultatelor la învățătură și a situației disciplinare;
 22. informarea elevilor;
 23. realizarea evidențelor statistice și a rapoartelor;
 24. armonizarea datelor tezelor semestriale.
 25. Activitatea de dirigenție este verificată și evaluată de Direcțiune;
 26. Diriginții de la un nivel de clasă și din școală se întrunesc în ședințe de lucru pentru a stabili sarcinile comune.

 

D) Consiliul Profesoral

 1. Consiliul profesoral ca forul principal al cadrelor didactice își exrimă părerea la toate problemele legate de instruire, educare, activitatea școlară;
 2. Ședințele Consiliului profesoral:
 3. pregătire anului școlar;
 4. încheierea semestrului (de notare a elevilor);
 5. încheierea anului școlar.
 6. Ședințe tematice( de regulă, de patru ori pe an școlar)
 7. Ședințe tematice ale Consiliului profesoral sunt convocate de Direcțiune, după pregătirea prealabilă a ședinței și anunțare ordinii de zi. Tututor membrilor trebuie să li se ofereposibilitatea de a pune întrebări, să-și formuleze observațiile, propunerile, criticile, părerile.

 

Capitolul VIII.

Gestiune, administrare, dezvoltare-întreținere

 

A) Atribuțiile secretariatului și ale contabilității;

B) Atribuțiile administratorului școlii;

 

A) Atribuțiile secretariatului și ale contabilității

 1. Secretarul-șef și contabilul-șef au două sarcini de bază:

a) consiliere;

b) îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului.

 1. Secretarul-șef și contabilul-șef au rol de consiliere lângă Direcțiune în problemele juridice și administrative, au obligația de a informa Direcțiunea de schimbările legislative și despre prevederile legale noi. Secretarul-șef și contabilul-șef pot refuza îndeplinirea sarcinilor date de Direcțiune care nu sunt legale;
 2. Atribuțiile secretariatului
 3. probleme legate de personal (asigurarea cadrului legal pentru angajare);
 4. elaborarea statelor de plată;
 5. evidența elevilor (registre matricole, atestate, certificate, eliberarea adeverințelor, realizarea statisticilor, etc.);
 6. relații publice și gestiune;
 7. participare la rezolvarea problemelor școlare (examen de admitere, transmiterea fermă a informațiilor, colectarea datelor, etc.);
 8. corespondența școlară;
 9. arhivarea și gestionarea arhivei școlare.
 10. Atribuțiile contabilității:
  1. evidența inventarului;
  2. circulația monetară, gestionarea casieriei;
  3. contabilitate;
  4. propunere la realizarea proiectului de buget anual.

 

B) Atribuțiile administratorului și al personalului nedidactic:

 1. Activitatea personalului nedidactic este coordonată și verificată de administratorul școlii;
 2. Atribuțiile și obligațiile administratorului:
 3. stabilirea graficului de activități și orarului de lucru pentru personalul nedidactic, cu aprobarea Direcțiunii;
 4. organizarea eficiență a activității și informare asupra acesteia (schimburi, pază,  înlocuiri);
 5. asigurarea condițiilor de lucru conform legislației în vigoare: igienă, PSI, protecția muncii, protecție împotriva incendiilor și a  situațiilor de forță majoră.;
   
 6. întreținerea permanentă a clădirii și a mobilierului, eliminarea defectelor, rezolvarea problemelor notificate în cartea administratorului;
 7. asigurarea consumabilelor, realizarea achiziției conform legislației și în mod practic și economic, cu acordul prealabil al Direcțiunii;
 8. planificarea, inițierea, coordonarea reparațiilor, conform solicitării Direcțiunii;
 9. protejarea patrimoniului, evaluarea pagubelor, clarificarea responsabililor;
 10. obligație de raportare către Direcțiune și Consiliul de Administrație.

 

Partea a IV-a

Relația dintre școală și părinți

 

Capitolul IX.

Contract de colaborare între școală și Consiliul Reprezentativ al Părinților

 

A) Obligațiile Direcțiunii Colegiului Naţional „Márton Áron”;

B) Acord de parteneriat pentru educație;

C) Obligațiile Consiliului Reprezentativ al Părinților pe nivel de clasă și la nivel școlar.

 

A) Obligațiile Direcțiunii Colegiului Naţional „Márton Áron”

 1. Direcțiunea Colegiului Naţional „Márton Áron” admite principiul de bază că toți angajații școlii, directorii, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și cel nedidactic au propria responsabilitate față de părinți care sunt reprezentanții legali ai elevilor, pentru întreaga activitate școlară, siguranța elevilor, sănătatea lor fizică și psihică, rezultatele lor la învățătură și dezvoltarea personalității lor;
 2. Direcțiunea colegiului recunoaște Consiliul Reprezentativ al Părinților ca organ legitim ales de părinți și asigură drepturile legale și condițiile de funcționare ale acestora.
 3. Direcțiunea asigură implicarea activă a reprezentanților părinților în conducere, prin următoarele căi:
 4. Comitetul de părinți la nivel de clasă trimite câte un delegat în Consiliul Reprezentativ al Părinților la nivel de școală, cu drept de vot.Direcțiunea asigură participarea părinților la ședințele CA, respectiv de informarea lor în problemele referitoare la toți elevii școlii (proiectul planului de școlarizare, programul pedagogic, CDȘ, ROI, planul anual al muncii educative);
 5. Președintele sau vicepreședintele Consiliul Reprezentativ al Părinților participă ca invitat la festivitățile școlare, respectiv la ședințele Consiliului profesoral dacă este convocat de președintele acestuia;
 6. Direcțiunea are obligația de a convoca semestrial ședința Consiliului Reprezentativ al Părinților, respectiv de câte ori solicită președintele acestuia
 7. Întrebările, propunerile, criticile și problemele formulate la ședințele comitetului de părinți la nivel de clasă trebuie transmise direcțiunii. Părinții au dreptul de a se adresa direcțiunii în mod direct, respectiv să depună cerere adresată Consiliului de Administrație;
 8. Direcțiunea trebuie să acorde atenție deosebită relației dintre diriginți, profesori de specialitate și părinți. Conform ROF, profesorii trebuie să participe în mod obligatoriu la ședințele cu părinții la nivel de clasă. Direcțiunea trebuie să verifice și să susțină și alte forme de relație între aceștia: carnetele elevilor, notele scrise, activități de consiliere pentru părinți, vizite la domiciliu etc.
 9. Direcțiunea se obligă să informeze periodic părinții și elevii despre conținutul regulilor sau despre modificarea acestora;
 10. Direcțiunea are obligația de a verifica respectarea drepturilor elevilor și părinților acestora de către toți angajații liceului;
 11. Conform ROF, direcțiunea trebuie să asigure dreptul părinților și al elevilor de a depune plângere, investigarea cazurilor-problemă și soluționarea lor în termen dat, respectiv transmiterea contestațiilor la Inspectoratul Școlar Județean;
 12. Direcțiunea răspunde pentru pedepsirea pe cale disciplinară a celor care au comis nedreptăți, au încălcat drepturile elevilor. Aceste decizii vor fi aduse la cunoștința persoanelor în cauză și vor fi expuse și în ședința Consiliului Reprezentativ al Părinților;
 13. La elaborarea orarului și a programului școlar direcțiunea trebuie să acorde prioritate intereselor elevilor și punctelor de vedere didactice, față de toate celelelate considerente;
 14. Direcțiunea are obligația de a angaja cadre didactice și muncitori competenți, pregătiți din punct de vedere profesional și moral, care au pregătirea adecvată postului și își desfășoară activitatea la nivelul dorit;
 15. La acordarea calificativului anual Direcțiunea trebuie să aibă în vedere randamentul profesorului și activitatea depusă în anul școlar precedent;
 16. Direcțiunea are obligația de a asigura desfășurarea tuturor orelor și activităților cuprinse în orar. În cazul absenței unui profesor trebuie să asigure suplinirea de specialitate, iar absențele nemotivate ale profesorilor trebuie pedepsite, sancționate;
 17. Direcțiunea trebuie să asigure sporirea instruirii și educării moderne, centrate pe elev, realizarea evaluării elevilor unitare și corecte.

 

 

B) Acord de parteneriat pentru educație (model)

Colegiul Naţional „Márton Áron”  Miercurea-Ciuc

Str. Márton Áron nr. 80

Tel.: 0266-312444

            Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 respectiv ale Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 4.183 din 4 iulie 2022, , ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se încheie prezentul

ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU EDUCAŢIE

 1. Părţile semnatare:
 2. Unitatea de învăţământColegiului Naţional „Márton Áron”,cu sediul în Miercurea- Ciuc, reprezentată prin directorul instituţiei, dl.
 3. Beneficiarul indirect, d-na/dl. ................................................................................., părinte/reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în ....................................
 4. Beneficiarul direct, ......................................................................................elev.
 5. Obiectul acordului:asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
 6. Drepturile părţilor:drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în Regulamenrul de ordine interioară a şcolii.
 7. Obligaţiile părţilor:
 8. Şcoala se obligă:Anexa nr. 1/1. sz. melléklet
 9. Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă: Anexa nr. 2/2. sz. melléklet
 10. Beneficiarul direct – elevulse obligă: Anexa nr. 3/3. sz melléklet.
 11. Durata acordului:5 septembrie 2022 – 31 august 2026 (durata studiilor)
 12. Alte clauze:părţile semnatare vor respecta prevederile legale ale Legii Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 respectiv ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Încheiat azi, … septembrie 2023 în două exemplare, în original pentru fiecare parte.

Unitatea şcolară,                                                 Beneficiar indirect, părintele          

      Director,                                                                     Beneficiar direct, elevul

 

C) Obligațiile Consiliului Reprezentativ al Părinților la nivel de clasă și la nivel școlar

 1. Părinții își educă copii, elevi ai Colegiului Naţional „Márton Áron”, să îndeplinească toate sarcinile școlare în mod conștiincios, respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare al școlii.
 2. Părinții acceptă ideea că elevii pot fi trași la răspundere în cazul nerespectării regurilor școlare sau în caz de nesatisfacere a sarcinilor date.
 3. Părinții recunosc importanța relației lor cu școala, participă la ședințele la nivel de școală și de clasă, urmăresc cu atenție și semnează carnetele de elevi, caută și alte forme de menținere a relației (întâlniri ocazionale cu profesorii și cu diriginții, ședințele extraordinare cu părinții, etc.)
 4. Părinții – pe lângă dreptul lor de a-și exprima părerea – recunosc obligatorii pentru copii lor programul pedagogic al școlii, inclusiv modul de evaluare-notare abordat în școală, principiile de bază ale predării, cerințele speciale ale liceului.
 5. Consiliile părinților la nivel de clasă contribuie la reparațiile din sala de clasă (vopsire, iluminat, mobilier, etc.), după posibilitățile materiale și contribuția comitetelor de părinți la nivel de clasă.
 6. Consiliul Reprezentativ al Părinților poate deveni persoană juridică având un regulament de bază și să administreze fondurile materiale ale comitetului printr-un cont bancar.
 7. Consiliul  Reprezentativ al Părinților împreună cu Direcțiunea asigură fonduri pentru dezvoltarea școlii, pentru transportul elevilor la concursurile școlare, premii, finanțarea cercurilor artistice, științifice, culturale și sportive.
 8. Finanțarea care va fi oferită școlii din partea Consiliului Reprezentativ al Părinților este aprobată de către conducerea acestuia, la propunerea și solicitarea Direcțiunii.
 9. Consiliul Reprezentativ al Părinților face eforturi pentru atragerea cât mai multor fonduri în interesul școlii.
 10. Consiliul Reprezentativ al Părinților se angajează la organizarea Balului pentru părinți împreună cu Direcțiunea.
 11. Consiliul Reprezentativ al Părinților susține editarea anuarului școlii, propune și aprobă suma cu care vor contribui toți părinții elevilor din liceu, colaborând cu Direcțiunea.
 12. Comitetele părinților la nivel de clasă și Consiliul Reprezentativ al Părinților contribuie la reprezentarea intereselor liceului pe planul comunității locale.

 

Capitolul X.

Măsuri concrete de asigurare a securităţii elevilor în școală

 

 1. Paza unităţii de învăţământ este asigurată de personal de pază, între orele 6-22, dar în cursul programului școlar serviciul pe școală este asigurat și de cadrele didactice cât și de elevii de serviciu;
 2. Şcoala dispune de supraveghere video, iar înregistrările pot fi urmărite doar cu acordul scris al Direcțiunii;
 3. Profesorii diriginţi vor pregăti teme de dezbatere la nivelul întregii clase de elevi, pe tematica siguranței, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai Poliţiei;
 4. Prezența la ore este obligatorie. Este interzisă deplasarea în afara incintei şcolii, în timpul programului școlar. Elevii nu au voie sa părăsească perimetrul școlii în timpul pauzelor;
 5. În cadrul școlii, se interzice aducerea unor persoane străine, care pot tulbura activitatea educativă;
 6. Este interzisă escaladarea gardurilor, geamurilor, acoperişului, pomilor, a altor clădiri;
 7. Este interzisă elevilor rezolvarea conflictelor de unul singur (să se bată), în aceste cazuri elevii fiind obligaţi să informeze dirigintele, profesorul de serviciu sau Direcţiunea;
 8. Dacă un elev este victima unei agresiuni, acesta sau colegii acestuia au datoria să înştiinţeze dirigintele, profesorul de serviciu sau directorul şcolii;
 9. În cazul în care elevii (unele clase) desfăşoară activităţi în afara orarului clasei, intrarea lor în şcoală se va face numai în prezenţa cadrelor didactice care au organizat activitatea, cu acordul prealabil al Direcțiunii;
 10. Pe întreaga durată a programului școlar și extrașcolar fiecare elev răspunde de curăţenia şi ordinea în spaţiul său de activitate. Este interzisă aruncarea pe fereastră a oricărui obiect;
 11. Elevilor le este strict interzis să introducă şi să consume în perimetrul şcolii băuturi alcoolice, substanţe halucinogene (droguri), substanţe etnobotanice sau a oricăror substanţe ce pot periclita viaţa şi sănătatea elevilor şi pesonalului din şcoală;
 12. Este interzisă participarea pe timpul pauzelor sau în alte cazuri excepţionale la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;
 13. Se interzice elevilor accesul, staţionarea şi parcarea autoturismelor proprietate personală în curtea şcolii , cu excepţia cazurilor speciale aprobate de director;
 14. Este interzis elevilor să introducă şi să utilizeze în perimetrul şcolii obiecte periculoase precum: petarde, pocnitori, substanţe chimice toxice, arme albe (bricege, cuţite, etc), brichete, gaze îmbuteliate (spray-uri) de orice tip, substanţe explozive sau inflamabile, orice tipuri de arme;
 15. Este strict intrezisă utilizarea mijloacelor de înregistrare audio-video (telefoane mobile, camere video, camere foto, etc) în perimetrul şcolii, atât în timpul programului cât şi în afara acestuia (activităţi în afara orelor de curs). Excepţie fac activităţile ce necesită înregistrarea, dar numai cu aprobarea scrisă  a conducerii şcolii (a directorului);
 16. Este strict intrezisă postarea pe orice site, a unor imagini sau sunete,  înregistrate în perimetrul şcolii, fără aprobarea scrisă a conducerii şcolii (a directorului);
 17. Nerespectarea  articolelor de mai sus duce automat la sancţionarea celor în cauză mergând până la exmatriculare.

Dispoziții finale

 

 1. Managerii, profesorii, elevii, pespectiv părinții pot propune modificări la Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Naţional „Márton Áron”;aceste modificări vor fi aprobate de Consiliul de Administrație.
 2. În cursul anului școlar Direcțiunea poate iniția/efectua  modificări la Regulamentul de organizare și funcționare  al Colegiului Naţional „Márton Áron”, de fiecare dată când legislație în vigoare se schimbă;
 3. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 4. De respectarea prezentului Regulament de organizare și funcționare răspunde întreg personalul didactic şi nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în şcoală.
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
2023-07-17

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ