A Márton Áron Gimnázium régi könyvei

A régi könyvek a könyvtár legbelső termében találhatók. Külön leltárnaplóban van felvezetve többségük. A leltárnapló régi könyveinek és folyóiratainak számozása 22001-től 22165-ig tart. A kommunista korszakbeli könyvek, de főleg folyóiratok zöme időközben törlődött az állományból.

Sajnálatos módon néhány régi könyvet is leírtak. Egyes régi könyvek felvétele, amelyek később kerültek az állományba, miután létrehozták a régi könyveknek szánt leltárnaplót, új leltárnaplókba lettek bejegyezve. Ebből a legértékesebbek az 1902-ben Franklin-Társulat által kiadott Shakespeare színművek kötetei, amelyből sajnos csak a 3, 4, 5, 6-os példányok vannak meg.A könyvtár büszkeségeként számon tartott Ciceronis: Opera Omnia 1594 béli. Pergamenből készült borítója későbbi keltezésű, 1615-os évszám van feltűntetve. A latinul írt kötet 2253 oldalt tartalmaz, egyes oldalai restaurálásra szorultak.

A Dictionarium Latino-Hungaricum 1789-ből való. A latin- magyar szótár előszava latínul íródott. Pápai Páriz Ferenc latin-magyar szótáráról van szó. Latin szótárának megírásához nem is Szenci Molnár Albert dikcionáriumát tekintette alapnak, hanem Dentzler Jakab János zürichi professzornak Bázelben kiadott „Clavis linguae latinae" c. latin-német és német-latin szótárát, még a Scaligertől idézett epigramma-részlet is – amely szerint (szabadon fordítva): „kit sorsa szótárírásra kényszerít, azzal az egy munkával minden bűnét levezekelte” – innen vette át. Pápai Páriz Ferenc szótára több kiadásban 150 évig híven szolgálta a tudomány közös európai nyelvének, a latinnak.

Kuriózumként lehet említeni még, a régen kiadott könyvek újabb kiadásait is. Ezek közül talán a legérdekesebb a Heltai Gáspár válogatott meséi. 1566-os kolozsvári kiadását 1866-ban újra kiadta Lamper Róbert Budapesten. Újabb helyesíráshoz alkalmazta Imre Lajos.

A legrégebbi részletes gimnáziumi könyvtár helyzetéről írt dokumentum, amely fellelhető a gimnázium könyvtárában; az 1887-88-as tanévben kiadott gimnáziumi évkönyvben van. Az ott felsorolt leltár szerinti könyvekből a tanári könyvtár néhány kötete most is létezik a régi könyvek között, ezek:

  • Az ausztriai birodalom statisztikája. Pest, 1857
  • Petzwall: Mennyiségtan. Év nélkül.
  • Petzwall: A csillagászat elemei. Budapest, 1875

A tanári könyvtár statisztikájából hiányzik az irodalom, pedig számos könyv található a 1888-as év előtti tanári könyvtár pecsétjével ellátva.

Az állomány régi könyvei között megtalálhatók: Arany János, Balassi Bálint, Bajza József, Berzsenyi Dániel, Byron, Csokonai Vitéz Mihály, Eötvös József, Gárdonyi Géza, Goethe, Heltai Gáspár, Jókai Mór, Jósika Miklós, Janus Pannonius, Kármán József, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Katona József, Kölcsey Ferenc, Kemény Zsigmond, Kézai Simon, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Plautus, Puskin, Racine, Swift, Shakespeare, Thackeray, Tinódi Lantos Sebestyén, Tompa Mihály, Vajda János, Vörösmarty Mihály és Zrínyi Miklós írók-költők irodalmárok munkáiból néhány kötet. A palettát színesítik a matematika-csillagászati, fizikai, biológiai, kémiai, művészeti, földrajz-történelmi szakkönyvek és folyóiratok valamint a Révai Nagy Lexikonának kötetei, amelyek helyben használatra ki vannak téve az olvasóteremben. A tudományok és művészetek szerzői közül megemlítendő Kolnoky Jenő a világegyetemről írt könyve, Hunfalvy János: A magyar Birodalom és Dél-Európa földrajza, Orbán Balázs: Utazás Keleten, Brehm emlősökről írt kötete, Bolyai János: A tér absolut igaz tudománya, Stein Aurél: Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz. A szakkönyvek nemcsak egyfajta képet adnak az akkori világ társadalmi-kulturális és tudományos helyzetéről, de némelyik még a mai napig is használható dokumentumokat tartalmaz.

Nagyon szép kötetek a Természethistóriai képeskönyvek. A könyvtár három példánnyal büszkélkedhetik. A képeskönyv, növények, állatok, ásványok valamint az emberek által megteremtett világot ábrázolják. Az ókor hétcsodájáról, a divatokról, régi maszkokról, hangszerekről, hajókról, léghajókról készült képek, mint a fentiekben említettek, színesek. A természetbéli képek, a mesterségek és a tudományok ábrázolását, ahogy a könyv magyar ismertetője írja „az ifjúság hasznára és gyönyörködtetésére” készítették. A könyvek 1808-ból valók és Bécsben adták ki. Valószínű, hogy mind a három könyv négy nyelven volt kiadva minden egyes képmellékletet követte a négynyelvű magyarázat. A magyarázó szöveg latin, magyar, német és francia nyelven volt megírva. Csak közülük egy könyvben van meg nagyjából a fent említett képet követő képmagyarázat. A második könyv képmagyarázata hiányos, míg a harmadiké teljesen hiányzik.

Az év nélkül bejegyzett könyvek és egybekötött folyóiratok száma túlhaladja a 100-at. Szerzőjük vagy a kiadók alapján körülbelül meglehet állapítani, mikor adták ki. Többségük a XIX. századra vagy a XX. század elejére tehető.

A gimnázium évkönyvei 1875-től vannak meg. A kollekció hiányos. A néhány év évkönyvei nem föltétlen azért hiányoznak, mert nincs meg a könyvtárnak, hanem nem is adták ki. A fent említett dátumtól meglévő évkönyveket 1918-ig kizárólag magyar nyelven jelentették meg. A két világháború idején kétnyelvű évkönyvek (magyar-román) jöttek „divatba”. A második világháború idején újra magyar nyelven adták ki. Az 1968 és 1969-es években kiadott évkönyvek szintén román-magyar nyelven íródtak, 1990-től viszont újra visszatértek a magyar nyelvre.

A régi könyvek zöme jó vagy elfogadható állapotban maradtak meg, annak ellenére, hogy körbehurcolták a város néhány helységében, vagy magánkezekbe volt.

A régi könyveket nem lehet kikölcsönözni. Kérésre az olvasóteremben lehet használni, akkor is tanári felügyelet alatt. Kimondottan a tanárok vehetik ki órára, a tananyag szemléltetését szolgálva.

Borbé Levente

A gimnázium könyvtárosa

Könyvtárhasználat szabályai

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak épségét óvni minden olvasónak kötelessége. Aki a kölcsönvett könyvet, órára vitt szöveggyűjteményeket vagy a könyvtár berendezését megrongálja, köteles a kár értékét megtéríteni.

A Dokumentációs Központ használati rendje

Tanáraink előre bejelentett időpontban órákat tarthatnak az olvasóteremben az egész osztálynak, illetve csoportoknak. Óratartás esetén (amit a kilincsre akasztott „Óra van, ne zavarj!” feliratú táblácska jelez) az olvasóterembe másnak nem szabad belépni, az órát tilos megzavarni.